เครื่องวัดอัตราเมตาโบลิซึม ประเมินสุขภาพของปะการัง

รหัสสินค้า : cat5Product29sku

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB

ชุดระบบการวัดอัตราเมตาโบลิซึมแบบ in situ ในน้าทะเล

1. เป็นระบบที่เรียกว่า Community In Situ Metabolism หรือ CISME

2. ใช้ในการประเมินสุขภาพของปะการัง สาหร่าย (algae) บนพื้นทะเลที่มีความชันน้อย

3. ระบบจะทา การวัดฟลักซ์ของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์จากพื้นที่ศึกษาที่เครื่องมือครอบอยู่ เพื่อใช้

คำนวณอัตราเมตาโบลิซึ่ม

4. น้า ภายในหัววัดที่สัมผัสกับบริเวณที่ศึกษา จะทา ให้ถูกไหลเวียนเป็นระบบปิ ดด้วยอัตราที่ผู้ใช้กา หนดได้

เพื่อสะดวกต่อการวัดการเปลี่ยนแปลงของความเป็นกรดด่างของน้า และการนา ไปคา นวณอัตราการเกิด

สะสมตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (Calcification Rate)

5. ผู้ใช้สามารถทา การวัดภายใต้สภาวะความเข้มแสงที่กา หนด

6. เพื่อดูผลกระทบของสารประกอบใดที่คาดว่าจะรบกวนต่อเมตาโบลิซึม ภายใต้การควบคุมการไหลเวียน

ของน้า และความเข้มแสง

7. ทา งานได้ในระดับความลึกไม่น้อยกว่า 70 เมตร

8. ระบบประกอบไปด้วย

8.1 อุปกรณ์อิเลคโทรนิคภายในกล่องอคริลิคกันน้า โดยมีสายเคเบิลกันน้า ต่อเชื่อมไปยังหัววัด

8.2 Incubation Head ที่ติดตั้งหัววัด ปั๊ม และแหล่งกา เนิดแสงแบบแอลอีดี ชิ้นส่วนนี้นา ไปติดตั้งครอบไว้

บนพื้นที่จะทา การศึกษาด้วย Retractor ระบบนี้จะมีซีลกันน้า ในส่วนหน้าสัมผัสกับพื้นเพื่อกันน้า

8.3 Submersible Android Tablet ที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นเฉพาะตัว และใช้ในการสั่งงาน Incubation

Head ผ่านเคเบิลกันน้า ด้วยระบบ WIFI cable

8.4 หัววัดออกซิเจนแบบ Presens® optode และหัววัด pH แบบ Honeywell DuraFet®

8.5 ตั้งค่าการไหลเวียนของน้า ได้ตั้งแต่ 400 มิลลิลิตร ถึงไม่น้อยกว่า 1100 มิลลิลิตรต่อนาที

8.6 ตั้งค่า PAR ได้ระหว่าง 0 ถึงไม่ต่า กว่า 2500 μmol M-2 S-1

8.7 ตั้งโปรแกรมการวัดได้หลายรูปแบบ เช่น (R, P, R+P, P+R, Custom multistep); P vs I curves (PPhotosynthetic

rate และ R-Respiration rate)

8.8 ปริมาตรในหัว incubation 71 มิลลิลิตร

(อุปกรณ์ซื้อเพิ่มเมื่อต้องการใช้ กรณีต้องการเพิ่มปริมาตรมากขึ้น ต้องติดตั้งชุด sample loop และ sample cup

เป็นอุปกรณ์พิเศษ ที่เหมาะกับการวัดพื้นที่หรือตัวอย่างขนาดเล็ก เช่น coral fragments, algae, สัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลังขนาดเล็ก หรือสิ่งมีชีวิตที่หลุดออกมาจากการยึดเกาะ)

8.9 ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการทดลองและเก็บข้อมูลใต้น้า ระหว่าง 5 นาที ถึงไม่น้อยกว่า 60

นาที ที่เหมาะสมกับชนิดของสิ่งมีชีวิต

9. เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศ

10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

11. มีเอกสารการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อความสะดวกในการบริการหลังการขาย


https://youtu.be/Fa4SqS7yC08

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *
สินค้าที่สนใจสอบถาม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 95,403