เมนู

เครื่องมือแนะนำ

 • ครื่องวัดความชื้นดิน Model. ML3 Theta Kit
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้าของดิน Model. WET-2-Kit
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความชื้นดิน Model. SM150 Kit
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความชื้นดินตามลำดับชั้นดิน Model.PR2
  0.00 THB
 • Profile Probe PR2/4
  0.00 THB
 • Profile probe PR2/6
  0.00 THB
 • เครื่องตรวจวัดอากาศแบบอัตโนมัติ-Model.-WS-GP2
  0.00 THB
 • เครื่องตรวจวัดอากาศแบบอัตโนมัติ Model. WS-GP1
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความเข้มแสง Model. BF5
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความเข้มแสง รุ่น SPN1
  0.00 THB
 • เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลความชื้น อุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้าของดิน รุ่น GP1+WET Kit
  0.00 THB
 • เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลความชิ้นดิน Model. GP+ML3
  0.00 THB

ทางด้านธรณี

 • เครื่องมือศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดิน-2
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องมือศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดิน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องวัดและบันทึกค่าความแน่นของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความแน่นของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

ทางด้านพืชศาสตร์

 • เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืช รุ่น LCi T
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ SB-900
  0.00 THB
 • ตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
  0.00 THB
 • ตู้เพาะเมล็ด
  0.00 THB

ทั่วไป

 • Electrophoresis
  0.00 THB
 • Flame-Photometer
  0.00 THB
 • กล้องจุลทรรศน์-กำลังขยายสูง
  0.00 THB
 • เครื่องกลั่นน้ำแบบแก้ว
  0.00 THB

ทางด้านสมุทรศาสตร์

 • ยานดำน้ำระดับน้ำลึกแบบควบคุมระยะไกล..
  0.00 THB
 • ยานดำน้ำแบบควบคุมระยะไกล
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบต่างๆ-WATER-SAMP
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์ภาพตัวอย่าง
  0.00 THB

ทางด้านสิ่งแวดล้อม

 • เครื่องวัดแสง-Lux-Meter
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างในสารละลาย-Ph-Meter
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์การนำไฟฟ้าแบบกระเป๋าหิ้ว-Conductity-Meter
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างดินในแม่น้ำ
  0.00 THB

Haglofwebsite : บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจจำหน่าย สินค้าประเภท เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ใน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่างๆ ห้องทดลอง (LAB) ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงาน หรือองค์กร เป็นที่ยอมรับในเรื่องของมาตรฐานการตรวจวัด ความเที่ยงตรง ถูกต้อง แม่นยำ ในการทดสอบ ทดลอง หรือตรวจวัด ในงานวิทยาศาสตร์หลายแขนง เช่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป ,วิทยาศาสตร์ สมุทรศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ทางการอาหาร , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ ทางธรณีศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ทางการเกษตร ฯลฯ และทางบริษัทได้รับมอบความไว้วางใจ จาก บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือผลิตภัณฑ์ มากมาย ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับมาเป็นเวลามากกว่ากว่า ๒๓ ปี เน้นและให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าพร้อมการให้บริการหลังการขาย


Visitors: 3,427