• เครื่องวัดความแน่นของดิน
  0.00 THB
 • เครื่องวัดการซึมของน้ำ Double ring infiltrometer
  0.00 THB
 • สมุดเทียบสี Soil colour book
  0.00 THB
 • กระป๋องเก็บดิน Soil Core
  0.00 THB
 • หัวเจาะดินแบบเกลียว
  0.00 THB
 • หัวเจาะดินแบบแท่งเดี่ยว
  0.00 THB
 • หัวเจาะดินแบบเซาะร่อง
  0.00 THB
 • หัวเจาะทรายหยาบ Edelman Auger Coarse Sand
  0.00 THB
 • หัวเจาะดินทราย Edelman Auger Sand
  0.00 THB
 • หัวเจาะดินร่วนปนทราย
  0.00 THB
 • หัวเจาะดินเหนียว Edelman Auger Clay
  0.00 THB
 • หัวเจาะแบบปลายปิดสำหรับดินแข็งผสมกรวดละเอียด
  0.00 THB
 • หัวเจาะสำหรับดินแข็ง Story Soil Auger
  0.00 THB
 • ชุดเก็บดินวิเคราะห์ทางเคมี
  0.00 THB
 • ชุดเครื่องมือตอกเก็บตัวอย่างดิน
  0.00 THB
 • ชุดเครื่องมือเจาะเก็บตัวอย่างดิน
  0.00 THB
 • เครื่องมือศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดิน
  0.00 THB
 • เครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ CO2 ในดิน
  0.00 THB
 • เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนดิน
  0.00 THB
 • เครื่องวัดการซึมของน้ำแบบ Falling Head
  0.00 THB
 • เครื่องวัดสภาวะองค์ประกอบในดิน
  0.00 THB
 • เครื่องวัดโครงสร้างดินและการจัดเรียงอนุภาคดิน
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน
  0.00 THB
 • Tensiometer
  0.00 THB

Visitors: 90,637